Start Over de PGZ Rechtsbijstand Contacinformatie Voordelen leden Verzekeren

Neem contact met ons op via e-mail als u meer wilt weten over de PGZ

E-mail postbus@politiebondgelderlandzuid.nl

LID WORDEN

De PGZ probeert de contributie zo laag mogelijk te houden. Voor executieven bedraagt het lidmaatschap van de PGZ 7,94 euro per maand. Administratief/technisch personeel betaalt 4,55 euro per maand.
Voor adspiranten gelden de volgende tarieven:

1e jaars studenten 2,00 Euro per maand
2e jaars studenten 4,00 Euro per maand
3e jaars studenten 6,00 Euro per maand
4e jaars studenten 7,94 Euro per maand

 

Print onderstaand aanmeldingsformulier uit en vul het geheel in. Uw aanmelding zal dan zo spoedig mogelijk verwerkt worden.

Aanmelding lidmaatschap Politiebond Gelderland zuid
(invullen in blokletters)

Naam:………………………………………………………………………..
Voorletter(s):………………………………………………………………..
Geboorte datum:……………………………………………………………
Roepnaam:………………………………………………………………….
Adres:………………………………………………………………………..
Postcode/woonplaats:……………………………………………………….
Telefoon:…………………………………………………………………….
Dienstdoende aan:…………………….....AFD.:…………………………..
Distrikt………………….........Team/groep………………………………..


Wenst hierbij lid te worden van de politiebond Gelderland zuid. Ik machtig hierbij tevens het bestuur van de vereniging om de contributie van € 7,94
(voor vrijwillige politie en aspiranten geld een gereduceerd bedrag) op de gebruikelijke wijze via de loonadministratie te innen.

Datum……………………………….. Handtekening…………………………………..Let op! Indien u nog lid bent van een andere bond , vul dan onderstaande bon in!
Aan :
(doorhalen wat niet van toepassing is)


□ De secretaris van de Nederlandse Politiebond .Plein ’40-’45 nr.3, 1063 KP Amsterdam.


□ De secretaris van de Algemene Christelijke Politiebond. Postbus 290, 3830 AG Leusden.


□ De secretaris van de ANVP. postbus 59, 1610 AB Bovenkarspel.


Ondergetekende zegt zijn/haar lidmaatschap van bovengenoemde bond c.q. vereniging op, met het UITDRUKKELIJKE VERZOEK dit zo spoedig mogelijk in de administratie te verwerken.Naam:………………………………………………………………………..
Voorletter(s):………………………………………………………………..
Geboorte datum:……………………………………………………………
Adres:………………………………………………………………………..
Postcode/woonplaats:……………………………………………………….

Datum:………………………………… Handtekening……………………………………..

(Dit formulier opsturen naar : Secretariaat PGZ, Postbus 408, 6500 AK Nijmegen.